Besedila pesmi

Britney Spears - Baby one more time (thai)

 

 Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡

Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡

How Was I Supposed To Know ©Ñ¹¨ÐÃÙéä´éÍÂčÒ§äÃ

That Something Wasn't Right Here ÁÕºÒ§ÊÔč§¼Ô´»¡µÔ·Õč¹Õč

Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡

I Shouldn't Have Let You Go ©Ñ¹äÁč¤ÇûÅčÍÂà¸Íä»

And now you're Out Of Sight áÅе͹¹Õéà¸Í¡ç仨ҡ©Ñ¹áÅéÇ

Show Me How You Want It to Be ºÍ¡©Ñ¹ÊÔ ¤Ø³ÍÂÒ¡ãËé©Ñ¹à»ç¹ÍÂčÒ§äÃ

Tell Me Baby 'cause I Need To Know Now Because ºÍ¡©Ñ¹ÊÔ ©Ñ¹ÍÂÒ¡ÃÙéµÍ¹¹ÕéáÅéÇ

à¾ÃÒÐÇčÒMy Loneliness Is Killing Me (And I) ¤ÇÒÁÍéÒ§ÇéÒ§¡ÓÅѧ¨Ð¦čҩѹ

(áÅЩѹ)

I Must Confess I Sill Believe (I Sill Believe)

©Ñ¹¢ÍÊÒÃÀÒ¾ÇčҩѹÂѧàª×čÍ㹤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕčÇčÒ(©Ñ¹Âѧàª×čÍ)

When I'm not With You I Lose My Mind àÁ×čÍäÁčÁÕà¸Í ©Ñ¹á·º¨ÐàÊÕÂʵÔ

Give Me A Sign àµ×͹ʵԩѹ˹čÍÂ

Hit Me Baby One More Time µÕ©Ñ¹ ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑ駹зÕčÃÑ¡Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡

The Reason I Breathe Is You

à˵ؼŷÕč©Ñ¹ÁÕªÕÇÔµÍÂÙčä´é¡çà¾ÃÒÐà¸Í

Boy You Got Me Blinded ¾čÍ˹ØčÁ à¸Í·ÓãËé©Ñ¹Á×´Á¹

Oh Pretty Baby There's Nothing I Wouldn't Do âÍéÊØ´·ÕčÃÑ¡

äÁčÁÕÍÐä÷Õč©Ñ¹¨Ð·Óä´éàÅÂËÃ×Í

It's Not the Way I Planned It ¹ÕčäÁčãªčÍÂčÒ§·Õč©Ñ¹ä´é½Ñ¹äÇé

Show Me How You Want It to Be ºÍ¡©Ñ¹ÊÔ ¤Ø³ÍÂÒ¡ãËé©Ñ¹à»ç¹ÍÂčÒ§äÃ

Tell Me Baby cause I need to know now oh because ºÍ¡©Ñ¹ÊÔ ©Ñ¹ÍÂÒ¡ÃÙéµÍ¹¹ÕéáÅéÇ

à¾ÃÒÐÇčÒ

My Loneliness Is Killing Me (And I) ¤ÇÒÁÍéÒ§ÇéÒ§¡ÓÅѧ¨Ð¦čҩѹ

(áÅЩѹ)

I Must Confess I Sill Believe (I Sill Believe)

©Ñ¹¢ÍÊÒÃÀÒ¾ÇčҩѹÂѧàª×čÍ㹤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕčÇčÒ(©Ñ¹Âѧàª×čÍ)

When I'm not With You I Lose My Mind àÁ×čÍäÁčÁÕà¸Í ©Ñ¹á·º¨ÐàÊÕÂʵÔ

Give Me A Sign àµ×͹ʵԩѹ˹čÍÂ

Hit Me Baby One More Time µÕ©Ñ¹ ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑ駹зÕčÃÑ¡Oh Baby, Oh Baby Ah Ah Ah Yeah âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡

Oh Baby, Baby How Was I Supposed to Know âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡

©Ñ¹¨ÐÃÙéä´éÍÂčÒ§äÃ

Oh Pretty Baby, I Shouldn't have let you go âÍéÊØ´·ÕčÃÑ¡

©Ñ¹äÁč¤Ç÷Õč¨Ð»ÅčÍÂà¸Íä»

I Must Confess ©Ñ¹µéͧÊÒÃÀÒ¾ÇčÒ

That My Loneliness Is Killing Me Now

¤ÇÒÁÍéÒ§ÇéÒ§¡ÓÅѧ¨Ð¦čҩѹµÍ¹¹ÕéáÅéÇ

Don't You Know I Sill Believe à¸ÍäÁčÃÙéËÃ×ÍÇčÒ

©Ñ¹Âѧàª×čÍ㹤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕčÇčÒ

That You Will Be Here And Give Me A Sign à¸Í¨ÐÁÒÍÂÙč·Õč¹Õč

áÅФÍÂàµ×͹ʵԩѹ

Hit Me Baby One More Time µÕ©Ñ¹ ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑ駹зÕčÃÑ¡My Loneliness Is Killing Me (And I) ¤ÇÒÁÍéÒ§ÇéÒ§¡ÓÅѧ¨Ð¦čҩѹ

(áÅЩѹ)

I Must Confess I Sill Believe (I Sill Believe)

©Ñ¹¢ÍÊÒÃÀÒ¾ÇčҩѹÂѧàª×čÍ㹤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕčÇčÒ(©Ñ¹Âѧàª×čÍ)

When I'm not With You I Lose My Mind àÁ×čÍäÁčÁÕà¸Í ©Ñ¹á·º¨ÐàÊÕÂʵÔ

Give Me A Sign àµ×͹ʵԩѹ˹čÍÂ

Hit Me Baby One More Time µÕ©Ñ¹ ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑ駹зÕčÃÑ¡I Must Confess ©Ñ¹µéͧÊÒÃÀÒ¾ÇčÒ

That My Loneliness Is Killing Me Now

¤ÇÒÁÍéÒ§ÇéÒ§¡ÓÅѧ¨Ð¦čҩѹµÍ¹¹ÕčáÅéÇ

Don't You Know I Sill Believe à¸ÍäÁčÃÙéËÃ×ÍÇčÒ

©Ñ¹Âѧàª×čÍ㹤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡·ÕčÇčÒ

That You Will Be Here And Give Me A Sign à¸Í¨ÐÁÒÍÂÙč·Õč¹Õč

áÅФÍÂàµ×͹ʵԩѹ

Hit Me Baby One More Time µÕ©Ñ¹ ÍÕ¡ÊÑ¡¤ÃÑ駹зÕčÃÑ¡

 

 

 

Poiščete lahko tudi vsa besedila izvajalca Britney Spears, ali pa se vrnete na prvo stran iskanika besedil, kjer si lahko pomagate tudi z značkami besedil in tako poiščete še kakšno drugo besedilo.Podobna besedila pesmi:
- Britney Spears - Baby One More Time
- Oh baby, baby Oh baby, baby Oh baby, baby How was I supposed to know That something wasn..

- Britney Spears - Sometimes (thai)
- You tell me you're in love with me à¸ÍºÍ¡ÇčÒà¸Í¹Ñé¹ÃÑ¡©Ñ¹ like you can't take y..

- Britney Spears - My Baby
- Tiny hands. Yes, that's you. And all you show, It's simply true. I smell your breat..

- Britney Spears - Ooh Ooh Baby
- The way you smile, the way you taste You know I have an appetite for sexy things All you do i..

- Britney Spears - Where's My Baby? A Novelty Song By Britney Spears
- Sooooooooo...I got on the bus I looked for a seat but I couldn't find no place to sit I..

- Britney Spears - Sometimes
- You tell me you're in love with me That you can't take your pretty eyes away from m..

- Britney Spears - I'm The Best
- CHOURUS; Chorus:Yor're so ugly and I'm so cute Wake up about the star I'm the..

- Britney Spears - Let Me Be Me
- You try to read me You try to figure out You try to breathe me But you can't blow me ou..

- Britney Spears - Why Not
- Think you’re going nowhere When you’re walking down the street Acting like you just don’t ca..

- Britney Spears - I Know
- You have got your troubles And I have got my problems And we´re never gonna get a solution No..