Besedila pesmi

Britney Spears - Sometimes (thai)

 

 You tell me you're in love with me à¸ÍºÍ¡ÇčÒà¸Í¹Ñé¹ÃÑ¡©Ñ¹

like you can't take your pretty eyes away from me »ÃÐÁÒ³ÇčÒ

äÁčÍÒ¨ÅÐÊÒµÒ仨ҡ©Ñ¹ä´é

it's not that I don't want to stay äÁčãªčÇčҩѹ

äÁčµéͧ¡ÒÃÍÂÙč

but every time you come too close I move away

·Ø¡¤ÃÑ駷Õčà¸Íà¢ÂÔºà¢éÒÁÒã¡Åéà¡Ô¹ä» ©Ñ¹¡ç¢ÂѺ˹ÕI wanna believe in everything that you say

©Ñ¹ÍÂÒ¡¨Ðàª×čÍã¹·Ø¡ÊÔ觷Õčà¸Í¾Ù´

'cause it sounds so good à¾ÃÒÐÁѹªčÒ§¿Ñ§´Ù´Õ

but if you really want me, move slow ¶éÒà¸Íµéͧ¡Òéѹ¨ÃÔ§æ¹Ð

¢ÍãËéà»ç¹áºº¤čÍÂà»ç¹¤čÍÂä»

there's things about me you just have to know ÁÕÍÕ¡ËÅÒÂÍÂčÒ§à¡ÕčÂǡѺµÑǩѹ

·Õč¤Ø³¤ÇèÐÃÙé(CHORUS)

sometimes I run ºÒ§¤ÃÑ駩ѹÇÔč§Ë¹Õ

sometimes I hide ºÒ§¤ÃÑ駩ѹ¡çËź«č͹

sometimes I'm scared of Ñ you

ºÒ§¤ÃÑ駩ѹÃÙéÊÖ¡¡ÅÑÇà¸Í

but all I really want is to hold you tight áµčÊÔč§à´ÕÂÇ·Õč©Ñ¹µéͧ¡Òä×Í

¡Í´à¸ÍäÇéÍÂčҧṺá¹č¹

treat you right, be with you day and night ´ÕµčÍà¸Í,

ÍÂÙč¡Ñºà¸Í·Ñé§Çѹ·Ñ駤׹

baby all I need is time ·ÕčÃÑ¡¨ëÒ ¢ÍàÇÅҩѹ˹čÍÂI don't wanna be so shy ©Ñ¹äÁčä´éÍÂÒ¡·Õč¨Ð¢ÕéÍÒÂ

every time that I'm alone I wonder why ·Ø¡æ ¤ÃÑ駷Õč©¹ÍÂÙč¤¹à´ÕÂÇ

©Ñ¹Ê§ÊÑÂÇčÒ·ÓäÁ

hope that you will wait for me ËÇѧäÇéá¤čÇčÒ à¸Í¨ÐÂѧ¤§ÃͤÍ©ѹ

you'll see that you're the only one for me à¸Í¨Ðä´éàËç¹ÇčÒ

à¸Í¹Ñé¹à»ç¹Ë¹Öč§à´ÕÂÇã¹ã¨©Ñ¹I wanna believe in everything that you say

©Ñ¹ÍÂÒ¡¨Ðàª×čÍã¹·Ø¡ÊÔ觷Õčà¸Í¾Ù´

'cause it sounds so good à¾ÃÒÐÁѹªčÒ§¿Ñ§´Ù´Õ

but if you really want me, move slow ¶éÒà¸Íµéͧ¡Òéѹ¨ÃÔ§æ¹Ð

¢ÍãËéà»ç¹áºº¤čÍÂà»ç¹¤čÍÂä»

there's things about me you just have to know ÁÕÍÕ¡ËÅÒÂÍÂčÒ§à¡ÕčÂǡѺµÑǩѹ

·Õč¤Ø³¤ÇèÐÃÙé(CHORUS)just hang around and you'll see ¤ÍÂÁÒÍÂÙčã¡Åéæ

áÅéÇà¸Í¨Ðä´éÃÙé

there's nowhere I'd rather be äÁčÁÕ·ÕčÍ×č¹ã´

·Õč©Ñ¹µéͧ¡ÒèÐä»ÍÂÙč

if you love me, trust in me ËÒ¡à¸ÍÃÑ¡©Ñ¹ ¨§àª×čÍ㨩ѹ

the way that I trust in you àËÁ×͹¡Ñº·Õč©Ñ¹ ä´éàª×čÍã¨à¸Í(CHORUS 2X)

 

 

 

Poiščete lahko tudi vsa besedila izvajalca Britney Spears, ali pa se vrnete na prvo stran iskanika besedil, kjer si lahko pomagate tudi z značkami besedil in tako poiščete še kakšno drugo besedilo.Podobna besedila pesmi:
- Britney Spears - Baby one more time (thai)
- Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡ Oh, Baby Baby âÍé ·ÕčÃÑ¡ ·ÕčÃÑ¡ Oh, Baby Baby ..

- Britney Spears - Sometimes
- You tell me you're in love with me That you can't take your pretty eyes away from m..

- Britney Spears - I'm The Best
- CHOURUS; Chorus:Yor're so ugly and I'm so cute Wake up about the star I'm the..

- Britney Spears - Let Me Be Me
- You try to read me You try to figure out You try to breathe me But you can't blow me ou..

- Britney Spears - Why Not
- Think you’re going nowhere When you’re walking down the street Acting like you just don’t ca..

- Britney Spears - I Know
- You have got your troubles And I have got my problems And we´re never gonna get a solution No..

- Britney Spears - Need You Next To Me
- I love you more than life I'd give you all I have You know, I need you next to me Like t..

- Britney Spears - I Run Away
- You took your love away, too fast Left no chance to say look back And now I know the truth, ..

- Britney Spears - How
- how can u tell me its not real? how can u tell me u dont feel... like i do. we can save this..

- Britney Spears - Out from under
- Breath you out breath you in you keep coming back to tell me you're the one who could ha..